صافی چکنده

 واحدهای صافی چکنده به‌صورت استوانه‌ای قطور هستند که داخل آن‌ها با موادی مانند سنگ یا شن پر شده است. فاضلاب از طریق توزیع کننده بر روی آن‌ها پخش می‌گردد و در هنگام عبور از میان بستر، مواد آلی توسط باکتری‌ها حذف می‌شود. جریان در آن‌ها رو به پائین بوده و بستر به‌صورت ثابت می‌باشد. صافی‌های چکنده براساس بارگذاری به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌گردند. در جدول زیر انواع صافی چکنده متداول بیان شده است.

مشخصات انواع صافی چكنده